Каква е целта на проекта?

Проектът ще разработи програма от дейности, които активно да подкрепят майките, които живеят с децата си в приюти и/ или други места за безопасност. Целта на проекта е борба със социалното изключване, подпомагане на възстановяването от злоупотреби и улесняване на изграждането на стабилни и устойчиви семейни отношения. Програмата ще осигури обучителни и терапевтични дейности, игри, визити за обмяна на опит и др., за да създаде по този начин позитивни емоции и житейски спомени за семейства, живеещи в приюти или други места настаняване. Очаква се програмата да помогне на семействата да придобият активни житейски умения и да изградят увереност, необходима за здравословна реинтеграция в обществото, като в същото време да се справят с негативния опит и  преживявания.

Задачи

Целта на проекта ще бъде постигната чрез следните:

  • идентифициране на ключови съществуващи разпоредби и най-добри практики;
  • разработване на програма за използване в места за настаняване и безопасност сред различни национални контексти;
  • ангажиране с ключови заинтересовани страни за формиране на новата програма;
  • идентифициране на ресурси за изграждане и подкрепа на стабилни и устойчиви семейни отношения;
  • идентифициране на дейности за борба със социалното изключване на жените и техните деца;

Дейности

Проектът ще се реализира посредством различни дейности, които са предназначени да улеснят осъществяването на програмата. Дейностите са:

Съставяне на база данни

Проектът ще събере информация от широк спектър от различни източници, като включи съществуващите подходи от цяла Европа и други места. Всеки партньор ще състави база данни, базирана на подходи и практика в собствената си страна, като гарантира, че културните различия са идентифицирани и включени в програмата и дейностите.

Разработване на програма и ресурси

Въз основа на констатациите от интервютата и доказателствата за най-добри практики ще бъде разработена програма – включително дейности, помощни материали и ресурси – в съответствие с конкретните нужди на целевата група.

Обучение на обучители

Ще бъде организирано обучение за представители от всички страни-партньори. Това обучение ще бъде последвано от други обучения във всяка една от страните, участващи в програмата, като обучението ще бъде насочено към тези, които работят с жени и деца жертви на домашно и/или друг вид насилие.Преминалите обучение ще тестват програмата в центрове и места за настаняване на жетви на домашно и/или друго насилие.

Пилотиране и оценяване на програмата

По време на пилотната фаза партньорите ще тестват програмата в сътрудничество с програми и центрове настаняване и/ии работа с жертви на домашно насилие. Всички дейности ще бъдат оценявани чрез обратна връзка от страна на служители в програмите, както и от жени и техните деца, които са жертва на насилие.

Разработване на ръководство за програмата

Подробноto ръководство ще предостави необходимите насоки за реализиране на програмата.